Utorak, 25. februar 2020. 12:13:03
Nazivi Pančeva do danas

PANUCEA i PANOČA
Nazivi koji se nalaze u jednom spisku utvrđenja iz doba vladavine GEZE I (972-997).

BANSIF
Naziv koji potiče od arapskog geografa ABU ABDULAHA MUHAMEDA el IDRISIJA, koji ga 1153. godine, navodi u svom delu Poznavanje Balkanskog poluostrva. Bansif (arapski) tj. Pansif (na grčkom, Pan-sif bog-šume).

PANUKA
Naziv, koji spominje Anonimus, notar kralja BELE bugarskog vojvode GLADA od strane Apadove vojske i primorala ga da tu sklopi mir.

PANČAL
Naziv, koji navodi MATIJA TALOCI, kapetan Beograda i veliki župan Kovinske županije, u jednom svom pismu od 1430. godine.

PANSEG
Naziv, koji spominje francuski plemić BERTRAN de la BROKIJER u svom izveštaju kralju FILIPU DOBROM 1433. godine.

PAJČOVA
Naziv, koji se nalazi u rukopisu arapskog pisca MEHMEDA SIPAHI ZADE, napisanom 1605. godine, a nosi naslov Najjasniji putevi za poznavanje zemalja i gradova.

PANZ OVA
Naziv koji potiče od turskog putopisca EVLIJE ČELEBIJE, kada je, 1660. godine proputovao kroz Pančevo.

ČOMVA
Naziv koji je Pančevu dao general FLORIMUND KLAUDIJE MERSI, posle proterivanja Turaka 1716. godine.

PANČOVA
Naziv, koji je Pančevo nosilo za vreme vladavine Austrijanaca i Mađara.Preuzeto sa sajta Istorijskog arhiva u Pančevu